Andrea TICHÁ +421 903 263 663

Účtovné služby

Jednoduché účtovníctvo

 • prvotné spracovanie predložených dokladov
 • spracovanie peňažného denníka
 • spracovanie ročnej uzávierky (výkaz o majetku a záväzkoch, výkaz o príjmoch a výdajoch, kniha prijatých a odoslaných faktúr, skladu)
 • vedenie knihy pohľadávok a záväzkov
 • vedenie pokladničnej knihy
 • evidencia DPH a vypracovanie daňových priznaní DPH
 • evidencia majetku
 • spracovanie daňových priznaní k dani z príjmu FO a príslušných výkazov
 • kontrola účtovníctva

Podvojné účtovníctvo

 • prvotné spracovanie predložených dokladov
 • predkontácia jednotlivých dokladov
 • spracovanie účtovnej uzávierky (štvrťročne)
 • spracovanie ročnej účtovnej uzávierky vrátane príslušných výkazov (hospodársky výsledok, predvaha, obraty účtov, otvorenie a uzavretie účtov, súvaha, výkaz ziskov a strát, účtovný denník, hlavná kniha, kniha FO a kniha FD, cashflow...)
 • spracovanie účtovného denníka a hlavnej skupiny
 • vedenie knihy pohľadávok a záväzkov
 • vedenie pokladničnej knihy
 • evidencia DPH a vypracovanie daňových priznaní DPH
 • evidencia majetku
 • spracovanie daňových priznaní k dani z príjmu PO a príslušných výkazov
 • kontrola účtovníctva

DPH

 • spracovanie prvotných dokladov
 • vedenie evidencie dokladov patriacich do DPH
 • vypracovanie daňových priznaní DPH

Poradenstvo

 • účtovné poradenstvo
 • daňové poradenstvo
 • obchodné poradenstvo
 • personálne poradenstvo

Zastupovanie

 • zastupovanie pred daňovými úradmi a ostatnými orgánmi štátnej a miestnej správy
ATECO accounting
Andrea TICHÁ
ateco@ateco.sk
+421 903 263 663
Nám. hraničiarov 8A
851 03 Bratislava
Slovakia